Thursday, November 20, 2008

SOAL MID SEMESTER

Mata Kuliah : Agama
Kode : WAT 1.01
Jumlah SKS : 3 sks
Semester : 1 (Satu)
Lama Ujian :

1. Kata din yang berarti agama berasal dari bahasa…
a. Sansekerta
b. Arab
c. Melayu
d. Ajam

2. din dapat pula diartikan, kecuali…
a. hutang
b. ketaatan
c. balasan
d. iming-iming

3. al-ladini berarti…
a. yang berakhlak
b. orang yang tak beragama
c. Yang Terpuji
d. Oran yang tak berakhlak

4. shudfah berarti…
a. Kejadian tak bersebab-akibat
b. Kejadian tak berujung-pangkal
c. Kejadian aneh
d. Iman kepada yang ghaib

5. al-mutadayyin berarti…
a. Orang yang berakhlak
b. Orang yang terpuji
c. Orang yang beragama
d. Orang yang baligh

6. aqa’id berarti…
a. kemandirian
b. Keyakinan-keyakinan
c. Yang dipuja
d. Yang keramat

7. Prasasti Ebla sebagai bukti kuat keberadaan agama ditemukan…
a. 1972
b. 1973
c. 1974
d. 1975
8. Ebla sendiri merupakan nama…
a. Kerajaan
b. Dinasti
c. Daerah
d. Raja

9. Agama Samawi berarti…
a. agama yang diredloi
b. Agama yang turun dari langit
c. Agama nya penduduk langit
d. Agama Islam

10. ashsholatu ‘imadu ddiin, artinya…
a. Sholat itu wajib hukumnya
b. Sholatlah tepat waktu
c. Sholatlah sebelum disholatkan
d. Sholat itu tiang agama

11. Agama tertua di Indonesia adalah…
a. Islam dan kristen
b. Hindu dan Budha
c. Islam dan Hindu
d. Kristen dan Budha

12. Salah satu bukti keberadaan Budha…
a. Borobudur
b. Prambanan
c. Bojong Menje
d. Boyonibo

13. Islam masuk ke Indonesia abad ke…
a. 11 M
b. 12 M
c. 13 M
d. 14 M

14. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh…
a. Pelancong India
b. Pedagang Gujarat
c. Perantau Timur Tengah
d. Laksamana Cheng Ho

15. Katholik masuk ke Indonesia dibawa oleh…
a. Belanda
b. Jepang
c. Portugis
d. Malaysia

16. Protestan pertama kali diperkenalkan…
a. Belanda
b. Jepang
c. Portugis
d. Malaysia

17. Protestan masuk ke Indonesia abad ke
a. 15 M
b. 16 M
c. 17 M
d. 18 M
18. Confusius merupakan nama lain dari…
a. Khong hu cu
b. Hindu
c. Budha
d. Katholik

19. Agama tertua di Indonesia…
a. Khong hu cu
b. Hindu
c. Budha
d. Katholik

20. Agama yang mengalami perpecahan…
a. Khong hu cu
b. Hindu
c. Budha
d. Katholik

21. Islam Berarti…
a. Berserah diri
b. Pasrah
c. Taat
d. Sejahtera

22. Islam agama terbesar kedua setelah…
a. Kristen
b. Hindu
c. Budha
d. Katholik


23. Pengikut ajaran Islam dikenal dg…
a. Mukmin
b. Muslim
c. Muhaimin
d. Pengikut Islam

24. Wahyu pertama dalam Islam turun pada…
a. tahun 611
b. Gua Hira
c. Muhammad saw
d. Semua benar

25. Muhammad dilahirkan pada tanggal…
a. 11 Rabi’ul Awal
b. 12 Rabi’ul Awal
c. 13 Rabi’ul Awal
d. 14 Rabi’ul Awal

26. Ibunya meninggal ketika Muhammad saw berusia…
a. 6 Tahun
b. 7 Tahun
c. 8 Tahun
d. 9 Tahun

27. Isteri pertama Muhammad saw…
a. Aisyah
b. Siti Khadijah
c. Hafsah
d. Zainab

28. Yang dikenal dengan khumairoh…
a. Aisyah
b. Siti Khadijah
c. Hafsah
d. Zainab

29. Isteri nabi yang paling pencemburu…
a. Aisyah
b. Siti Khadijah
c. Hafsah
d. Zainab

30. Isteri Nabi Yang merupakan putrid Abu Bakar…
a. Aisyah
b. Siti Khadijah
c. Hafsah
d. Zainab
31. Isteri kedua nabi yang merupakan putrid khalifah Umar…
a. Aisyah
b. Siti Khadijah
c. Hafsah
d. Zainab

32. Hijrah nabi ke Madinah pada tahun…
a. 611 M
b. 622 M
c. 633 M
d. 644 M

33. Apa yang diucapkan Muhammad menjadi sumber hukum Islam yang disebut…
a. Al-Qur’an
b. Ijma’
c. Qiyas
d. Hadits

34. Ilmu yang mempelajari keesaan Allah
a. Aqidah
b. Akhlak
c. Tauhid
d. Taaddud

35. Dalam bahasa sansekerta, agama berarti…
a. Yang dianut
b. Tradisi
c. Ambisi
d. Kepercayaan
36. religi berasal dari kata…
a. Sansekerte
b. Arab
c. Latin
d. Melayu

37. religi berarti…
a. menampung
b. mengumpulkan
c. Mengikat kembali
d. Meyakini keesaan

38. Agama dengan penganut terbesar dunia
a. Islam
b. Kristen
c. Katholik
d. Budha

39. Dasar dinamakannya Islam…
a. QS. Ali Imran ayat 18
b. QS. Ali Imran ayat 19
c. QS. Ali Imran ayat 20
d. QS. Ali Imran ayat 21

40. tiga unsur agama…
a. Iman, Islam, Ihsan
b. Ilmu, Amal, Ikhlas
c. Allah, Malaikat, Rasul
d. Lisan, Hati, Keyakinan

41. Derajat tertinggi dalam Islam…
a. Muslim
b. Mukmin
c. Muhajir
d. Mujahid

42. Derajat terendah dalam Islam…
a. Muslim
b. Mukmin
c. Muhajir
d. Mujahid

43. Konsep tauhid tertuang jelas dalam…
a. QS. Al-Ikhlas
b. QS alFatihah
c. QS alBaqarah
d. QS alMaidah

44. Sumber hukum Islam, kecuali…
a. Qiyas
b. Liqa’
c. Maslahah Mursalah
d. Urf

45. Sumber hukum berarti “kebiasaan”…
a. Qiyas
b. Liqa’
c. Maslahah Mursalah
d. Urf

46. Menetapkan hukum yang sama terhadap 2 permasalahan berbeda…
a. Qiyas
b. Liqa’
c. Maslahah Mursalah
d. Urf
47. Tharikhut Thibb berarti…
a. Peradaban
b. Sejarah Penyair
c. Sejarah kedokteran
d. Ilmu Penegetahuan

48. Taklid berarti…
a. percaya pada hal ghaib
b. Percaya sihir
c. Mengikuti tanpa memiliki pengetahuan
d. khayalan

49. Khurafat…
a. percaya pada hal ghaib
b. Percaya sihir
c. Mengikuti tanpa memiliki pengetahuan
d. khayalan

50. Islam berasal dari kata…
a. Aslama
b. Salima
c. Yaslamu
d. Saylama

51. Agama Khatolik dibawa oleh pedagang
a. Belanda
b. Jepang
c. Portugis
d. Malaysia

52. Pelopor perkembangan Kristen di Indonesia…
a. Fransiskus Xaverius
b. Fransiskus Roma
c. Fransiskus Methodist
d. Albert Fransiskus

53. Jan Pieterszoon Coen, pelopor…
a. Protestan
b. Katholik
c. Khong Hu Cu
d. Budha

54. Sakramen Katolik Roma, kecuali…
a. Baptis
b. Ekaristi
c. Ekspektasi
d. Pengurapan orang sakit
55. 3 cabang Kristen, kecuali…
a. Prostestan
b. Ortodoks Timur
c. Radikal Barat
d. Katolik

56. Martin Luthern adalah pelopor…
a. Prostestan
b. Ortodoks Timur
c. Radikal Barat
d. Katolik

57. Denominasi Kristen terbesar di Eropa Timur…
a. Prostestan
b. Ortodoks Timur
c. Radikal Barat
d. Katolik

58. Kepemimpinan besar jemaat Kristen, kecuali…
a. Yarussalem
b. Amerika
c. Antiokia
d. Aleksandria

59. Yesus berasal dari…
a. Nazaret
b. Ohio
c. Biselias
d. Bhurderas

60. Mesias merupakan bahasa…
a. Arab
b. Sansekerta
c. Ibrani
d. Yunani

61. Mesias berarti…
a. yang diberkati
b. yang hormati
c. yang disanjung
d. yang diurapi

62. christos atau kristus, bahasa…
a. Arab
b. Sansekerta
c. Ibrani
d. Yunani

63. gereja berasal dari kata…
a. igreja
b. grajan
c. gra-eja
d. gurjan

64. gereja, kata pungut bahasa…
a. Belanda
b. Jepang
c. Portugis
d. Malaysia

65. kata gereja berarti, kecuali…
a. Umat
b. Perhimpunan
c. Mazhab
d. perjamuan

66. Ignatius merupakan tokoh…
a. Protestan
b. Katholik
c. Khong Hu Cu
d. Budha

67. ST. Kiril dari Yarussalem, tokoh…
a. Protestan
b. Katholik
c. Khong Hu Cu
d. Budha

68. Perpecahan Kristen pertama terjadi pada saat…
a. Konsili Efesus
b. Konsili Khalsedon
c. Konsili Konstantin
d. Konsili Roma

69. Perpecahan terbesar Katolik Roma…
a. Abad ke- 16
b. Abad ke- 17
c. Abad ke- 18
d. Abad ke- 19

70. Yesus dihukum mati oleh…
a. Pontius Marvell
b. Pontius Marshel
c. Pontius Pelatea
d. Pontius Pilatus

71. Doktrin Tri Tunggal…
a. Alah(bapak), anak, Ibu
b. Alah(bapak), anak, Kakek
c. Alah(bapak), anak. Roh Kudus
d. Alah(bapak), anak, Yesus

72. Yehovah berarti…
a. aku adalah aku
b. kamu adalah kamu
c. Alah adalah Yesus
d. Manusia adalah domba

73. Pengangkatan roh Kudus sebagai tuhan
a. Konsili Efesus
b. Konsili Khalsedon
c. Konsili Konstantin
d. Konsili Nicea

74. Kurios berarti…
a. kekuasaan tunggal
b. kekuatan tunggal
c. penguasa tunggal
d. umat tunggal

75. alkitab terdiri dari ….. bagian, yang masuk kelompok perjanjian lama dan perjanjian baru.
a. 55
b. 66
c. 77
d. 88

76. Protestan berarti…
a. Kelompok yang kritis
b. Kelompok yang tidak setuju
c. Kembali ke Injil
d. Kembali ke Yesus

77. Manakah pernyataan yang benar…
a. Injil bagian dari alkitab
b. Alkitab bagian dari Injil
c. Taurat bagian dari Injil
d. Alkitab bagian dari Taurat

78. Ajaran khas Martin Luther, kecuali…
a. sola fide
b. sola gratia
c. sola criptia
d. sola criptura

79. gereja Lutheran mengakui 2 sakramen…
a. pembaptisan dan perjamuan
b. pengurapan dan pembaptisan
c. perjamuan dan pengurapan
d. semua salah

80. gambar diatas merupakan…
a. sakramen
b. Baptis
c. Salib
d. Segel Luther

81. Kasta dalam agama Hindu, kecuali…
a. Brahmana
b. Kstaria
c. Vaisya
d. Burdha

82. Kasta tertinggi dalam agama Hindu…
a. Brahmana
b. Kstaria
c. Vaisya
d. Burdha

83. Triguna dalam agama Hindu, kecuali…
a. Pralina
b. Sattawa
c. Rajas
d. Tamas

84. Sattawa berarti, kecuali…
a. ketenangan
b. lahir
c. hidup kembali
d. kebijaksanaan

85. 3 energi tuhan dalam agama Hindu, kecuali…
a. Uma
b. Saraswati
c. Laksmi
d. Shristi

86. Pustaka Suci agama Hindu, kecuali…
a. Weda
b. Bhagawadgita
c. Moksa
d. Purana

87. Salah satu keyakinan dalam agama hindu
a. Weda
b. Bhagawadgita
c. Moksa
d. Purana

88. Brahman merupakan bagian dari…
a. Keyakinan agama Hindu
b. Filsafat agama Hindu
c. Kitab suci agama Hindu
d. Konsep ketuhanan

89. Percaya kepada Tuhan YME, pengertian dari…
a. Widhi Tattwa
b. Atma Tattwa
c. Karmaphala Tattwa
d. Punarbhawa Tattwa

90. Percaya dengan adanya hukum sebab akibat, pengertian dari…
a. Widhi Tattwa
b. Atma Tattwa
c. Karmaphala Tattwa
d. Punarbhawa Tattwa

91. Buddha berasal dari bahasa…
a. Arab
b. Sansekerta
c. Ibrani
d. Yunani

92. Buddha berarti…
a. yang bertobat
b. yang sadar
c. yang lurus
d. yang diberkati

93. 3 jenis golongan Buddha kecuali…
a. Samma-Sambuddha
b. Pacceka-Buddha
c. Savaka-Buddha
d. Arahat Buddha

94. Arahat berarti…
a. Pengikut kesadaran
b. Penunjuk jalan
c. Pembawa berkah
d. Kaum teraniaya

95. Bagian dari Tripitaka, kecuali…
a. Vinaya Pittaka
b. Sutra Vittaka
c. Sangha Pittaka
d. Abidharma Pittaka

96. Tiga Mustika dalam agama Buddha, kecuali…
a. Buddha
b. Dharma
c. Sangha
d. Sutra

97. Wahana dari gambar ini adalah…
a. Perempuan
b. Singa
c. Payung
d. Pedang

98. Sakyamuni berarti…
a. orang yang jujur dari kaum Sakya
b. orang bijak dari kaum Sakya
c. orang terhormat kaum Sakya
d. orang diberkati dari kaum Sakya

99. Pratyeka Buddha juga berarti…
a. Samma-Sambuddha
b. Pacceka-Buddha
c. Savaka-Buddha
d. Arahat Buddha

100. 3 mustika juga berarti, kecuali…
a. Tri Ratna
b. Tri Pedia
c. Ratna Traya
d. Tiratan

============================================================
Kunci Jawaban Mid Semester
Mata Kuliah : Agama
Kode : WAT 1.01
Jumlah SKS : 3 sks
Semester : 1 (Satu)
Lama Ujian :


1. b. Arab
2. d. Iming-iming
3. b. Orang yang tak beragama
4. a. kejadian yang tak bersebab akibat
5. c. Orang yang beragama
6. b. keyakinan-keyakinan
7. d. 1975
8. a. Kerajaan
9. b. agama yang turun dari langit
10. d. sholat itu tiang agama
11. b. Hindu dan Budha
12. a. Borobudur
13. d. 14 M
14. b. Pedagang Gujarat
15. c. Portugis
16. a. Belanda
17. b. 16 M
18. a. Khong hu cu
19. b. Hindu
20. d. Katholik
21. a. Berserah diri
22. b. Muslim
23. b. Muslim
24. d. Semua benar
25. b. 12 Rabi’ul Awal
26. a. 6 Tahun
27. b. Siti Khadijah
28. a. Aisyah
29. a. Aisyah
30. a. Aisyah
31. c. Hafsah
32. b. 622 M
33. d. Hadits
34. c. Tauhid
35. b. Tradisi
36. c. Latin
37. c. mengikat kembali
38. b. Kristen
39. b. QS. Ali Imran ayat 19
40. a. Iman, Islam, Ihsan
41. d. Mujahid
42. a. Muslim
43. a. QS alIkhlas
44. b. Liqa’
45. d. Urf
46. a. Qiyas
47. c. Sejarah kedokteran
48. c. Memiliki tanpa memiliki pengetahuan
49. d. Khayalan
50. b. Salima
51. c. Portugis
52. a. Fransiskus Xaverius
53. a. Protestan
54. c. Ekspektasi
55. c. Radikal Barat
56. a. Protestan
57. b. Ortodoks Timur
58. b. Amerika
59. a. Nazaret
60. c. Ibrani
61. d. yang diurapi
62. d. Yunani
63. a. igreja
64. c. Portugis
65. d. perjamuan
66. b. katolik
67. b. Katolik
68. a. Konsili Efesus
69. a. abad ke-16
70. d. Pontius Pilatus
71. c. Alah(bapak, anak, roh kudus
72. a. Aku adalah aku
73. d. Konsili Nicea
74. c. penguasa tunggal
75. b. 66
76. c. Kembali ke injil
77. a. Injil bagian dari alkitab
78. c. sola criptia
79. a. pembaptisan dan perjamuan
80. d. segel Luther
81. d. Burdha
82. a. Brahmana
83. a. Pralina
84. c. hidup kembali
85. d. shristi
86. c. Moksa
87. c. Moksa
88. a. Keyakinan agama Hindu
89. a. Widhi Tattwa
90. c. Kharmapala Tattwa
91. b. Sansekerta
92. b. Yang sadar
93. d. Arahat Buddha
94. a. Pengikut kesadaran
95. c. Sangha Pittaka
96. d. Sutra
97. b. Singa
98. b. orang bijak dari kaum Sakya
99. b. Pacceka Buddha
100. b. Tri Pedia

No comments: